Organizácia zodpovednosti výrobcov

Zabezpečujeme kolektívne plnenie Vašich
povinností pre batérie a akumulátory

down-arrow
ÚVOD

Spoločný baterkový systém, n.o. bol založený v spolupráci s významnými kolektívnymi organizáciami. Účelom je pre svojich účastníkov na neziskovom princípe vybudovať a zabezpečovať efektívny zber batérií a akumulátorov v rámci celej SR a kolektívne plnenie ich ostatných zákonných povinností.

Systémy manažérstva v Spoločnom baterkovom systéme, n.o. sú v zhode s norami ISO
V roku 2022 boli Spoločnému baterkovému systému, n.o. udelené certifikáty pre systémy manažérstva podľa EN ISO 14001 : 2015 a podľa EN ISO 9001 : 2015 od certifikačného orgánu TÜV NORD CERT GmbH. Aj týmto krokom sa Spoločný baterkový systém snaží neustále zlepšovať svoje interné manažérske systémy v nasledovných oblastiach: CERTIFIKÁT EN ISO 14001 : 2015 PRE SBS, n.o. (SK+AN) CERTIFIKÁT EN ISO 9001 : 2015 PRE SBS, n.o. (SK+AN)

AKO TO FUNGUJE?

Spoločný baterkový systém, n.o. je nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva. Všeobecne prospešné služby v zmysle predchádzajúcej vety spočívajú najmä v:

Kontaktujte nás
(Osobne, e-mailom,
telefonicky)
Návrh zmluvy
(Zašleme vám návrh zmluvy s podmienkami spolupráce)
Podpísanie zmluvy
(Vyhotovenú zmluvu vám zašleme poštou)
postup
Plníme za vás povinnosti
(Po skončení kalendárneho roka obdržíte potvrdenie o splnení zákonných povinností)
Prihlásenie do el. systému SBS
(Každý 1/4 roka nám zašlete údaje o vyhradených výrobkoch. My vám vystavujeme faktúru)
Registrácia MŽP SR
(Zaregistrujeme vás v príslušnom registri na MŽP SR)

O nás

Spoločný baterkový systém, n.o. je nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva. Všeobecne prospešné služby v zmysle predchádzajúcej vety spočívajú najmä v:

  • zabezpečenie služby pre vytvorenie kontaktného a informačného centra pre zber použitých batérií a akumulátorov pre držiteľov použitých batérií a akumulátorov a pre obce
  • zabezpečenie služby rozvíjania spolupráce s obcami prípadne ich záujmovými združeniami a zberovými spoločnosťami v oblasti nakladania s použitými batériami a akumulátormi
  • zabezpečenie služby environmentálnej výchovy, propagácie a informovanosti o systéme nakladania s použitými batériami a akumulátormi pre obyvateľov Slovenskej republiky
Zakladatelia SBS, n.o.:

– AMI spol. s r.o., Komárňanská cesta 13, 94043 Nové Zámky
– ETA – Slovakia, spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 83104 Bratislava-Nové Mesto
– Makita s.r.o., Jegorovova 35, 97401 Banská Bystrica

Štatutár SBS, n.o.:

– Ing. Štefan Straňák,

Správna rada SBS, n.o.:

– Ing. Milan Hrdlík, CSc.
– Ing. Ladislav Táborský
– Mgr. Peter Valent, predseda správnej rady

Dozorná rada SBS, n.o.:

– Ing. Oliver Čelko
– Mgr. Alexander Kováč

Zakladatelia
Avw
Makita

PROPAGAČNÉ A VZDELÁVACIE AKTIVITY

Nezisková organizácia SBS. n.o., pravidelne zabezpečuje vzdelávacie a propagačné aktivity jednak samostatne, ako aj prostredníctvom spolupráce so svojimi partnermi, či už zo strany spracovateľa batérií, zberových spoločností alebo organizácií zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, ktorí SBS n.o. založili.Propagácia sa predovšetkým zameriavala na environmentálne vhodné nakladanie s batériami a akumulátormi, ich oddelený zber, vhodné nakladanie s elektrozariadeniami (batérie sú ich súčasťou) – odoberanie batérií ešte pred samotným procesom spracovania a recyklácie elektroodpadu a ich odoslanie na zhodnotenie. Tieto propagačné resp. vzdelávacie aktivity boli resp. sú vykonávané v súlade s platnými ustanoveniami legislatívy na úseku odpadového hospodárstva.

Predmetom informačnej osvety v oblasti batérií resp. elektroodpadov sú najmä:

  • poskytovanie základných informácii občanom o spôsobe správneho nakladania s použitými batériami a akumulátormi, ktoré sú súčasťou elektroodpadov,
  • základné informácie týkajúce sa zabezpečenia triedeného zberu batérií resp. elektroodpadov,
  • informácie o potrebe účasti a súčinnosti použitých batérií a akumulátorov na triedenom zbere v rámci komunálnych odpadov,
  • informácie o postupoch a opatreniach potrebných pre zvyšovanie efektivity zberu týchto vyhradených výrobkov (v zmysle aktuálne platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva),
  • informácie o význame a prínosoch zhodnocovania a recyklácie použitých batérií a akumulátorov,
  • informácie o ďalších skutočnostiach spojených so zabezpečovaním zberu batérií, akumulátorov resp. elektroodpadov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov.

batsys logo
V DANEJ OBLASTI PÔSOBÍME
NA TRHU UŽ VIAC AKO 6 ROKOV
Spoločný baterkový systém, n.o. bol založený v spolupráci s významnými kolektívnymi organizáciami. Účelom je pre svojich účastníkov na neziskovom princípe vybudovať a zabezpečovať efektívny zber batérií a akumulátorov v rámci celej SR a kolektívne plnenie ich ostatných zákonných povinností.
Zabezpečujeme kolektívne plnenie Vašich povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch v oblasti batérií a akumulátorov.
Staňte sa aj Vy našim spokojným klientom a my za Vás budeme plniť vaše povinnosti vyplývajúce s ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v oblasti batérií a akumulátorov
Legislatíva

Batérie a akumulátory

Podľa § 42 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.: Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na:

Vyhradeným výrobkom, ak ide o batérie a akumulátory, sa na účely zákona o odpadoch rozumie každý jednotlivý typ batérií a akumulátorov v členení podľa vyššie uvedeného.

Spracovanie použitých batérií a akumulátorov znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú na použitých batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané do zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie.

Recyklácia použitých batérií a akumulátorov je opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie.

Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.

Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike.

Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, a spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.

Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok je podiel množstva batérií a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového množstva batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku. Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov sa vypočítava samostatne pre jednotlivý typ batérií a akumulátorov podľa členenia uvedeného v odseku 3.

Miera zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov na území Slovenskej republiky je percentuálny podiel na zbere pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Do miery zberu sa započítavajú aj prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako súčasť prístrojov.

Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.

Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.

Na stiahnutie
Zoznamy a registre
ZOZNAM ZASTÚPENÝCH ČLENOV
ZOZNAM ZMLÚVNYCH OBCÍ
ZOZNAM ZBERNÝCH MIEST